ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 

 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ‘HELLAS for Education, Business & Properties, Consulting & Services P.C.’ και το διακριτικό τίτλο ‘HELLAS EBPCS’, που εδρεύει στην Δροσιά, οδός Λ. Δημοκρατιάς αρ. 47Α, ,Τ.Κ. 14572, ΑΦΜ 800896810, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Αρ. ΓΕΜΗ 144405901000, email shootoffgreece@yahoo.com , η οποία εφεξής θα καλείται η ΕΤΑΙΡΙΑ, ο δε εκάστοτε περιηγητής/επισκέπτης της ιστοσελίδας θα καλείται ΧΡΗΣΤΗΣ.

 

 1. Τρόπος χρήσης της ιστοσελίδας Ο ΧΡΗΣΤΗΣ της ιστοσελίδας καλείται πριν την περιήγησή του σε αυτήν να διαβάσει και να συμμορφώνεται σε κάθε χρονική στιγμή με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας, οι οποίοι είναι δεσμευτικοί γι’ αυτόν και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως αυτοί έχουν διατυπωθεί από την ΕΤΑΙΡΙΑ. Ρητώς συμφωνείται ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία υποστεί ο ΧΡΗΣΤΗΣ ή οποιοσδήποτε τρίτος λόγω μη προσήκουσας τήρησης των όρων χρήσης της ιστοσελίδας από το ΧΡΗΣΤΗ και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της που τυχόν θίγεται από τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας.

 

 1. Τροποποιήσεις Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώσει διαφορετικά το περιεχόμενο των παρόντων όρων, εντός πάντα των πλαισίων της νομιμότητας και ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτό στην ΕΤΑΙΡΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ διατηρεί το δικαίωμα περαιτέρω να τροποποιήσει ή/και καταργήσει το σύνολο ή τμήμα όλων των περιεχομένων της ιστοσελίδας χωρίς προειδοποίηση, όπως και να περιορίσει την πρόσβαση σε μέρη ή στο σύνολο της παρούσας ιστοσελίδας.

 

 1. Αποποίηση ευθύνης Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν είναι υπεύθυνη έναντι του ΧΡΗΣΤΗ, αν για οποιονδήποτε λόγο η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη σε δεδομένη χρονική στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ επισημαίνει ότι ενδέχεται η ιστοσελίδα να εμφανίσει τεχνικά σφάλματα με άμεσο αποτέλεσμα στον τρόπο παρουσίασης των περιεχομένων σε αυτήν θεμάτων για λόγους που δεν έχει ευθύνη και υπόσχεται ότι θα καταβάλει προσπάθεια για την ταχύτερη αποκατάσταση αυτών.

 

Παρότι οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα αυτή παρέχονται κατόπιν ενδελεχούς έρευνας, η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν εγγυάται τη χρησιμότητα, ακρίβεια, πληρότητα ή την ασφάλεια της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, οποιασδήποτε εγγύησης ότι η ιστοσελίδα είναι ελεύθερη λαθών και ελαττωμάτων, ότι κάθε λειτουργία διεξάγεται φυσιολογικά σε όλους τους χρόνους ή κάθε στιγμή, ότι η ΕΤΑΙΡΙΑ επιλύει οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει ή ότι ο διαδικτυακός ιστότοπος ή ο διακομιστής της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας δεν περιέχουν ιούς ή κακόβουλο λογισμικό.

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία σε σχέση με την μετάδοση ιών στον υπολογιστή του ΧΡΗΣΤΗ. Ο επισκέπτης είναι υπεύθυνος να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο προφύλαξης ώστε να διασφαλίσει ότι οτιδήποτε επιλέξει προς χρήση είναι ελεύθερο από καταστρεπτικά στοιχεία (όπως ενδεικτικά ιοί, κακόβουλο λογισμικό ή ‘’δούρειοι ίπποι’’). Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη η ΕΤΑΙΡΙΑ για ζημία (συμπεριλαμβανομένης της έμμεσης ή αποθετικής ζημίας) που προκύπτει από αδυναμία χρήσης, απώλεια προσωπικών δεδομένων ή κερδών, που προκύπτουν ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας.

 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις στις πληροφορίες ή στις συμβουλές που παρέχονται.

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται να αναθεωρήσει μηνύματα, πληροφορίες και περιεχόμενο (πληροφορίες ΧΡΗΣΤΗ) που στέλνονται στην ιστοσελίδα από τους ΧΡΗΣΤΕΣ και δεν αναλαμβάνει ευθύνη σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ. Περιστασιακά η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να αποφασίσει να ελέγχει, να παρακολουθεί τα προσωπικά δεδομένα του ΧΡΗΣΤΗ που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα και να αρνηθεί να δεχθεί ή να διαγράψει ή να απορρίψει οποιαδήποτε τέτοια στοιχεία.

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν επιθυμεί να λαμβάνει εμπιστευτικές ή προστατευόμενες από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πληροφορίες μέσω της ιστοσελίδας της.

 

 1. Κατοχή δικαιωμάτων.

 

Όλο το περιεχόμενο, τα λογότυπα και τα λογισμικά της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ή/και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ή τρίτων προσώπων συμβατικά συνδεομένων με την ΕΤΑΙΡΙΑ. Επομένως το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στο ΧΡΗΣΤΗ μόνο για προσωπική χρήση και σε καμία περίπτωση για δημόσια ή εμπορική. Ρητώς η ΕΤΑΙΡΙΑ δηλώνει ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να αποθηκεύσει, να εκτυπώσει και να εμφανίσει το περιεχόμενο που 3 παρέχεται από την παρούσα ιστοσελίδα αποκλειστικά και μόνο για προσωπική του χρήση. Δεν επιτρέπεται ο ΧΡΗΣΤΗΣ να δημοσιεύσει, να χειριστεί, να διανείμει ή με άλλον τρόπο να αναπαράγει, σε οποιαδήποτε μορφή οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα. Επιπλέον ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν μπορεί να τροποποιεί ή να δημιουργεί παράγωγα έργα που βασίζονται σε οποιοδήποτε λογισμικό ή τα συνοδευτικά έγγραφα που παρέχονται από την παρούσα ιστοσελίδα.

 

Καμία άδεια ή συγκατάθεση δεν χορηγείται για να μπορεί ο ΧΡΗΣΤΗΣ να χρησιμοποιήσει τα σήματα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με οποιοδήποτε τρόπο, και συμφωνεί ο ΧΡΗΣΤΗΣ να μη χρησιμοποιήσει αυτά τα σήματα που περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε παρόμοια σύμβολα. Ρητά συμφωνείται ότι ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν θα χρησιμοποιήσει το όνομα ή το διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τρόπο που δύναται να προκαλέσει οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη στην ΕΤΑΙΡΙΑ ή σε τρίτο, για την αποκατάσταση των οποίων θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ΧΡΗΣΤΗΣ.

 

Ειδικότερα ο ΧΡΗΣΤΗΣ συμφωνεί :

 

 - Να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για σκοπούς που αντίκεινται στο νόμο.

 - Να μην παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων

 - Να μην παρεμποδίσει τη φυσιολογική λειτουργία της ιστοσελίδας

 - Να μην εγκαθιδρύσει υπερσυνδέσμους – συνδέσμους σε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

- Να μη πωλήσει οποιοδήποτε περιεχόμενο της ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

 

 1. Δυνατότητα επικοινωνίας

 

Για οποιαδήποτε απορία ή παράπονο από την εφαρμογή του συνόλου των περιεχομένων στην παρούσα ιστοσελίδα όρων χρήσης ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να επικοινωνεί με email στο shootoffgreece@yahoo.com ή στο τηλέφωνο 00302117054823 ή με αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 00302117054823.

 

 1. Τήρηση απορρήτου

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ρητώς εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας όλων των δεδομένων του ΧΡΗΣΤΗ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ για τη λειτουργία της ιστοσελίδας χρησιμοποιεί και διαρκώς αναβαθμίζει τα υποσυστήματα, που απαιτούνται για την απρόσκοπτη και προσήκουσα λειτουργία του συστήματος. Ενδεικτικά τέτοια είναι : σύστημα αντιγράφων ασφαλείας, προστασίας, προστασίας κατά των ιών, προστασίας κατά των κακόβουλων ενεργειών κ.τ.λ.

 

Β. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

 1. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να του ζητηθεί κανένα απολύτως προσωπικό στοιχείο από την ΕΤΑΙΡΙΑ, εκτός εάν ρητά προηγουμένως ενημερωθεί προς τούτο από την ΕΤΑΙΡΙΑ.

 

 1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ τηρεί τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται από το Νόμο.

 

 1. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

 

Ειδικότερα η ΕΤΑΙΡΙΑ συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ΧΡΗΣΤΩΝ με τη συναίνεσή τους, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του παρόντος ιστότοπου, την αρτιότερη ενημέρωση των ΧΡΗΣΤΩΝ για τη δραστηριότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και την εκπλήρωση του σκοπού των πάσης φύσεως εμπορικών συναλλαγών της με τους ΧΡΗΣΤΕΣ.

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και αποδέκτης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ο ΧΡΗΣΤΗΣ παρέχει για τις ανάγκες των διαδικτυακών συναλλαγών του με την ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού των εμπορικών συναλλαγών της, χωρίς τα δεδομένα αυτά να διαβιβάζονται ή να κοινοποιούνται σε τρίτους (άρθρο 11 του Ν. 2472/1997).

Επίσης ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και συγκεκριμένα έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του, τη διόρθωση, διαγραφή ή τη δέσμευση δεδομένων κ.λπ. σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997.

 

Επιπλέον ο χρήστης έχει δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων εγγράφως σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, με σκοπό τη διόρθωση, δέσμευση ή ακόμα και τη διαγραφή τους σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997.

 

Για την περαιτέρω ενάσκηση των δικαιωμάτων των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997 μπορείτε να απευθύνεστε στην ΕΤΑΙΡΙΑ υπόψη του αρμοδίου λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας στην έδρα της Εταιρείας με email στο shootoffgreece@yahoo.com ή στο τηλέφωνο 00302117054823 ή με αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 00302117054823.

 

 1. ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (COOKIES)

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης του ΧΡΗΣΤΗ της ιστοσελίδας κάνοντας χρήση ορισμένων τεχνολογιών όπως π.χ. μικρά ηλεκτρονικά αρχεία (cookies), τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ΧΡΗΣΤΗ της ιστοσελίδας και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Από τη χρήση των cookies δεν είναι δυνατή η εξακρίβωση της προσωπικής ταυτότητας του ΧΡΗΣΤΗ. Με την κατάλληλη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης μπορείτε να απορρίψετε τη χρήση cookies. Ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες εάν επιλέξετε τη μη χρησιμοποίηση των cookies. Οι βασικές κατηγορίες cookies, που χρησιμοποιούνται από την παρούσα, είναι οι κατωτέρω:

 

α. Cookies, που δεν αναγνωρίζουν την ταυτότητα και είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και χωρίς αυτά δεν μπορεί η ΕΤΑΙΡΙΑ να προσφέρει ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας.

 

β. Cookies, τα οποία συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας, όπως π.χ. ποιες ιστοσελίδες επισκέπτεστε συχνότερα.

 

γ. Cookies, τα οποία επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές του ΧΡΗΣΤΗ, όπως π.χ. τη γλώσσα ή την περιοχή.

 

δ. Cookies, τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα στην ΕΤΑΙΡΙΑ να εντοπίζει τους ιστοτόπους, που έχει επισκεφθεί ο ΧΡΗΣΤΗΣ, από όπου και προκύπτουν στοιχεία σχετικά με τα ενδιαφέροντά του.

 

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων γίνεται μόνο εγγράφως και έτσι μόνο αποδεικνύεται.

Οι παρόντες όροι χρήσης ισχύουν εντός των πλαισίων που ορίζουν οι σχετικές κατά νόμο διατάξεις. Οποιοσδήποτε όρος καταστεί αντίθετος με την ισχύουσα νομοθεσία παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

 

Ρητώς συμφωνείται ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή του συνόλου των παρόντων όρων χρήσης διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.»