Πολιτικη Προστασιας Προσωπικων Δεδομενων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

  1. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα χωρίς να του ζητηθεί κανένα απολύτως προσωπικό στοιχείο από την ΕΤΑΙΡΙΑ, εκτός εάν ρητά προηγουμένως ενημερωθεί προς τούτο από την ΕΤΑΙΡΙΑ.

 

  1. Η ΕΤΑΙΡΙΑ τηρεί τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ΕΤΑΙΡΙΑ δεν θα διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του ΧΡΗΣΤΗ, εκτός εάν τούτο επιβάλλεται από το Νόμο.

 

  1. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα Ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997.

 

Ειδικότερα η ΕΤΑΙΡΙΑ συλλέγει και χρησιμοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ΧΡΗΣΤΩΝ με τη συναίνεσή τους, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του παρόντος ιστότοπου, την αρτιότερη ενημέρωση των ΧΡΗΣΤΩΝ για τη δραστηριότητα της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και την εκπλήρωση του σκοπού των πάσης φύσεως εμπορικών συναλλαγών της με τους ΧΡΗΣΤΕΣ.

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και αποδέκτης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ο ΧΡΗΣΤΗΣ παρέχει για τις ανάγκες των διαδικτυακών συναλλαγών του με την ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία επεξεργάζεται τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του σκοπού των εμπορικών συναλλαγών της, χωρίς τα δεδομένα αυτά να διαβιβάζονται ή να κοινοποιούνται σε τρίτους (άρθρο 11 του Ν. 2472/1997).

 

Επίσης ο χρήστης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και συγκεκριμένα έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του, τη διόρθωση, διαγραφή ή τη δέσμευση δεδομένων κ.λπ. σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997.

 

Επιπλέον ο χρήστης έχει δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων εγγράφως σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, με σκοπό τη διόρθωση, δέσμευση ή ακόμα και τη διαγραφή τους σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997.

 

Για την περαιτέρω ενάσκηση των δικαιωμάτων των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 2472/1997 μπορείτε να απευθύνεστε στην ΕΤΑΙΡΙΑ με email στο shootoffgreece@yahoo.com ή στο τηλέφωνο 00302117054823 ή με αποστολή τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 00302117054823.